Защитени територии и биоразнообразие

Резервати

За резервати (съгл. чл.16, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Посещенията в тях или събирането на семенен материал, на диворастящи растения и др. с научна цел се осъществяват само и единствено с разрешение на Министерството на околната среда и водите, а създаването на екопътеки - със заповед на Министъра на околната среда и водите. Едновременно с този строг режим и предвидените изключително строги административно-наказателни мерки и санкции, ЗЗТ допуска за резерватите разработване на планове за управление с определени род дейности, непротиворечащи на преследваните с обявяването цели.

Резерват "Горната кория"

Поддържани резервати:

За поддържани резервати (съгл чл.26, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. В тях се забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с научна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяванията им на други места, както и провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки, които се определят в плана за управление на поддържаните резервати.

Резерват "Ибиша"

Защитени местности

За защитени местности (съгл. чл.31, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат от хармоничното съжителство на човека и природата. Същите се управляват с цел запазване компонентите на ландшафта,опазване, поддържане или възстановяване на местообитанията, предоставяне на възможност за развитие на туризъм, за духовно обогатяване и образователна дейност, за научни изследвания и екологичен мониторинг. Режимът на стопанисване на защитените местности забранява дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.

Защитена местност "Копрен-Равно буче-Деяница-Калиманица"

Защитена местност "Ускето"

Защитена местност "Уручник"

Защитена местност "Шумака"

Защитена местност "Рибарници Орсоя"

Природни забележителности

За природни забележителности (съгл. чл.23, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми,скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, извори, водопади, понори, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и др., които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата.

На територията на РИОСВ - Монтана има 13 броя обявени природни забележителности, но реалният им брой е многократно повече, тъй като голяма част от последните са в процедура за обявяване или проучване.Най- значимите от тях са следните:

ПЗ "Белоградчишки скали"

ПЗ "Боров камък"

ПЗ "Магура"

ПЗ "Леви и десни сухи печ"

ПЗ "Венеца"

ПЗ "Мраморна пещера"

ПЗ "Мишин камък"

ПЗ "Хайдушки водопади"

ПЗ "Стакевски водопад"

ПЗ "Петков церак"

ПЗ "Дуршин водопад" и "Водния скок"

ПЗ "Чипровски водопад"

ПЗ "Връшка чука"

Природни паркове

За природни паркове се обявяват ( съгл. чл.29, ал.1 от ЗЗТ) територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителните и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

Природен парк "Врачански Балкан"

Природен парк "Белоградчишки скали"

 

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Програма за обучение Програма за обучение

топ!
Дата на публикуване: 06/04/2017
Промяна: 06/04/2017
Размер: 73 КБ
Тегления: 112

Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG) Регистрационна форма за потенциални кандидат по програма LIFE 14 CAP/BG/000013(CAPTA BG)

топ!
Дата на публикуване: 06/04/2017
Промяна: 06/04/2017
Размер: 33.69 КБ
Тегления: 114

План за действие за вълка в България План за действие за вълка в България

топ!
Дата на публикуване: 14/11/2014
Промяна: 14/11/2014
Размер: 2.41 МБ
Тегления: 1412

Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България

топ!
Дата на публикуване: 07/11/2014
Промяна: 07/11/2014
Размер: 10.85 КБ
Тегления: 600

         РИОСВ – Монтана информира, че на 24.11.2014 г. от 10.00 часа в залата на РДГ-Берковица (гр. Берковица, ул.”Митрополит Кирил” № 13) ще се проведе обществено обсъждане на План за действие за вълка (Canis lupus L.) в България.
          Събитието се организира от Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ.
 

Регистър защитени територии Регистър защитени територии

топ!
Дата на публикуване: 23/02/2012
Промяна: 25/01/2017
Размер: 147.5 КБ
Тегления: 2453

Регистър вековни дървета Регистър вековни дървета

топ!
Дата на публикуване: 22/02/2012
Промяна: 16/02/2017
Размер: 309.5 КБ
Тегления: 2489

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията