Контрол чистотата на атмосферния въздух

Филтър по заглавие      Покажи #  
# Заглавие на статията Посещения
1 Издаване на удостоверение за регистрация, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух в Регистъра на инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 753
2 Издаване на заповед за заличаване на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 514
3 Издаване на удостоверение за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 630
4 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 1400
5 Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки при измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 2443
6 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания 989
7 Съгласуване на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания 1130
8 Утвърждаване на доклад за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания 1347
9 Решение по чл.6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на схеми за намаляване на емисиите на летливи органични съединения 1406
10 Решение по чл.7, ал.1 от Наредба № 7 за освобождаване от задължението за спазване на нормите за неорганизирани емисии на летливи органични съединения от наредбата и определяне на норма за неорганизирани емисии 1012