Вид услуга

Необходими документи

Срок за

изпълнение

Такса

Управление на отпадъците

Издаване на Регистрационен документ за дейностите по събиране, транспортиране и/или временно съхраняване по чл.12, ал.4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

Законово основание: чл.50 във връзка с чл.12, ал.4 от ЗУО, чл.51 от ЗУО

 

1.      Заявление по образец;

2.      Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно  състояние на заявителя

3.      Нотариално заверено копие на картата за идентификация по регистъра БУЛСТАТ;

4.      Нотариално заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение от териториалното данъчно управление за липса на данъчни задължения на лицето;

5.      Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

             117 лв.

(на основание.чл.2, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ -ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

 

 

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по оползотворяване, обезвреждане, предварително третиране и разкомплектоване на отпадъци

Законово основание: чл.37 от ЗУО

 

 

 

 

 

1.Заявление по образец;

2.Документ за платена такса;

3.Утвърдена програма за управление на отпадъците;

4.Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно  състояние на заявителя;

5.Проект на технологията за обезвреждане или оползотворяване на отпадъците;

6.Проект на крайна рекултивация и грижи за площадката след закриването на дейността;

7.Авариен план;

8.Решение по ОВОС или решение да не се извършва ОВОС съгласно ЗООС

9.Санитарно удостоверение от РИОКОЗ – за лица извършващи дейности с опасни отпадъци;

10.     Документ, удостоверяващ техническата пригодност на транспортното средство, когато разрешението обхваща дейности по:

-   транспортиране на опасни отпадъци;

-   събиране на опасни отпадъци от транспортни средства във водни обекти;

11.     Нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице;

План за собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне.

 

 

 

 

 

 

2 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 лв.

за всяка от дейностите

(на основание чл.1, ал.1, т.6, буква”а” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по събиране, транспортиране и/или временно съхраняване на отпадъци

Законово основание: чл.37 от ЗУО.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.         Заявление по образец

2.         Документ за платена такса

3.         Утвърдена програма за управление на отпадъците

4.         Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно  състояние на заявителя

5.         Проект на технологията за обезвреждане или оползотворяване на отпадъците

6.         Проект на крайна рекултивация и грижи за площадката след закриването на дейността

7.         Авариен план

8.         Решение по ОВОС или решение да не се извършва ОВОС съгласно ЗООС

9.         Санитарно удостоверение от РИОКОЗ – за лица извършващи дейности с опасни отпадъци

10.     Документ, удостоверяващ техническата пригодност на транспортното средство, когато разрешението обхваща дейности по:

-            транспортиране на опасни отпадъци;

-            събиране на опасни отпадъци от транспортни средства във водни обекти;

11.     Нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице;

   12. План за собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 лв.

за всяка от дейностите

(на основание. чл.1, ал.1, т.6, б.”б” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължаване срока на Разрешение за извършване дейности по предварително третиране, разкомплектоване, оползотво-ряване и/или обезвреждане на отпадъци или Разрешение за събиране, транспортиране и/или временно съхранение на отпадъци

Законово основание: чл.44, ал.1 от ЗУО

 

 

 

1.         Заявление по образец;

2.         Декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които е било издадено разрешението;

3.         Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

50 лв.

(на основание чл.1, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

Изменение и допълнение на Разрешение за извършване на дейности по предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци

Законово основание: чл.45, ал.1 от ЗУО

 

 

1.         Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение;

2.         Документ за платена такса.

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

 

50 лв. и по 200 лв. за всяка нова дейност

(на основание чл.1, ал.3 и ал.4, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Изменение и допълнение на Разрешение за събиране, транспортиране и/или временно съх-ранение на отпадъци

Законово основание: чл.45, ал.1 от ЗУО.

 

 

1. Заявление за изменение и допълнение на разрешение;

2. Документ за платена такса.

 

 

 

1 месец

50 лв. и по 100 лв. за всяка нова дейност

(на основание чл.1, ал.3 и ал.4, т.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на удостоверение за съответствието, местоположението на площадката с изискванията на ЗУО за издаване на лиценз за търговска дейност с ОЧЦМ

Законово основание: чл.54, ал.4, т.3 от ЗУО.

 

 

 

1.         Заявление по образец;

2.         Документ за платена такса.

 

 

 

14 дни

 

117 лв.

(на основание чл.4, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на решение за утвърждаване на ПУО на лицата по чл.29, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗУО

Законово основание: чл.30, ал.2 от ЗУО..

 

1.      Проект на програма, съгласно чл. 31 от ЗУО;

2.      Документ за платена такса.

 

 

1 месец

25 лв.

(на основание чл. 4а, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Становище за съгласуване на ПУО на лицата по чл. 29, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗУО

Законово основание: чл.30, ал.4 от ЗУО

 

 

1.         Проект на програма, съгласно чл.31 от ЗУО.

 

 

 

 

1 месец

 

 

Не се заплаща такса

Издаване на Решение за утвърждаване на ПУО на лицата по чл.29, ал.1, т.4 от ЗУО във връзка  чл.11, ал.4, т.1

Законово основание: чл.30, ал.4 от ЗУО

 

 

1.         Проект на програма, съгласно чл.31 от ЗУО

2.         Документ за платена такса.

 

 

 

 

1 месец

 

100 лв.

(на основание чл.4а, т.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Становище за съгласуване на ПУО на лицата по чл. 29, ал.1, т.4 от ЗУО

 

1.         Проект на програма, съгласно чл.31 от ЗУО.

 

 

1 месец

 

Не се заплаща такса

Издаване на Удостоверение по образец за лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално съгласно Наредбата за опаковките

Законово основание: чл.15, т.2 от ПМС 137/1999 г.

 

 

 

1.         Заявление по образец..

 

 

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

Не се заплаща такса

Заверка на работни листа

 

Законово основание: чл.3 от ЗУО във връзка с Наредба №3 за класификация на отпадъците

2.         Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 6 от Наредба № 3 – в два екземпляра;

3.         Описание на технологичния процес, в резултат, на който е образуван отпадъка;

4.         Информационни листове за безопасност на хим. вещества и препарати, използвани като изходни суровини за технологичния процес;

5.         Състав и свойства на отпадъка;

Становище от РИОКОЗ за класификация на отпадъците от подгрупа 18.01.

 

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

Не се заплаща такса

Заверка на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци

Законово основание: чл.25 от ЗУО и чл.7, ал.2 от Наредба № 9/28.09.2004г.за класификация на отпадъците.

 

 

 

 

1. Отчетна книга по образец..

 

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

Не се заплаща такса

 

Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали

Законово основание: чл.8, ал.3 от Наредба № 3/01.04.2004г.

1. Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 6 от Наредба № 3 – в два екземпляра;

2. Описание на технологичния процес, в резултат, на който е образуван отпадъка;

3. Информационни листове за безопасност на хим. вещества и препарати, използвани като изходни суровини за технологичния процес;

4. Състав и свойства на отпадъка;

5. Становище от РИОКОЗ за класификация на отпадъците от подгрупа 18.01.

 

 

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

 

Не се заплаща такса

Издаване на становище за унищожаване на лекарства по чл.10, ал.2, т.3 от Наредба  №28/14.12.2000 за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата.

 

 

 

 

1. Мотивирано искане от заявителя.

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

 

Не се заплаща такса

 

Издаване на удостоверение за лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара  на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мотивирано искане от заявителя.

 

 

 

 

 

 

1 месец

 

 

 

 

 

 

Не се заплаща такса

Издаване на удостоверение за лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС

 

 

 

1. Мотивирано искане от заявителя.

 

 

 

1 месец

 

 

 

Не се заплаща такса

Почви и земни недра

Издаване на Становище за цялостен работен проект за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства

Законово основание: Закон за подземните богатства.

 

 

1. Искане от фирмата;

2. Цялостния работен проект за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства.

 

 

 

14 дни

 

 

 

Не се заплаща такса

Издаване на Становище за годишен проект за търсене и/или проучване на подземни богатства, добив и първична преработка на под-земни богатства

Законово основание: Закон за подземните богатства

 

 

 

1. Искане от фирмата;

2. Годишния работен проект за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства.

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

 

Не се заплаща такса

Издаване на Становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Законово основание: Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени.

 

 

 

 

1. Искане от фирмата;

2. Съответният проект за рекултивация.

 

 

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

 

 

Не се заплаща такса

Издаване на Становище във връзка със съгласуване промяна на предназначението на земеделската земя

1.         Инвестиционно предложение за промяна на предназначението на земеделската земя

2.         Скица на имота

3.         Акт за собственост.

 

 

14 дни

 

 

Не се заплаща такса

ОВОС, ЕО и КР

Издаване на Решение по ОВОС

Законово основание: чл.99, ал.2 от ЗООС

1.      Искане за издаване на решение по ОВОС;

2.      Доклад за ОВОС в 1 екземпляр;

3.      Нетехническо резюме на доклада в 1 екземпляр;

4.      Доклад и нетехническо резюме на електронен носител;

5.      Разделителен протокол със собственоръчно положени подписи;

6.      Копие от удостоверение на всеки експерт, член на авторския колектив и на ръководителя на колектива;

7.      Писмена декларация на експертите за отсъствие на лична заинтересованост, под-писана лично;

8.      Задание за ОВОС;

9.      Справка за извършени консултации;

    10. Документ за платена такса.

 

 

 

135 дни

 

1/ 1500 лв.

(на основание. чл.5, ал.2, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

2/ 700 лв.

(на основание чл.5, ал.2, т.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

1.         Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

2.         Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;

3.         Документи,  доказващи уведомяване на съответната/ните община/ни, район/ни и кметство/ства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява);

4.         Документи, доказващи обществен интерес (при наличие на такъв);

5.         Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

290 лв.

(на основание чл.5, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Становище по инвестиционни предложения, които не попадат в Приложения № 1 и № 2 от ЗООС

 

1.         Молба за становище по ЗООС;

2.         ПУП;

3.         Документ за платена такса.

 

14 дни

50 лв.

(на основание чл.5, ал.4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от ЕО на планове и програми

1.         Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;

2.         Информация по ал.2 на чл.8 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми:

2.1. Характеристика на плана/програмата;

2.2. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата;

2.3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително и за извършени ЕО или ОВОС;

2.4. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда;

2.5. Карти или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схема, таблици, снимки и други материали;

3.      Задание за изработване, в обхват съгласно ЗУТ или съответния друг нормативен или административен акт;

4.      Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

 

 

60 дни

 

 

 

 

 

 

 

60 дни

 

 

 

200 лв.

(на основание чл.5, ал.6 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

 

 

200 лв.

(на основание чл.5, ал.6 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

 

 

 

Издаване на Становище по ЕО на планове и програми

1. Доклада ЕО (екологична част на плана или програмата – 3 екземпляра на хартиен и електронен носител, който включва:

1.1. Списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

1.2. Копия от удостоверенията за вписване в регистъра на експертите и ръководите-ля;

1.3. Декларации по чл.83, ал.1 от ЗООС;

2. Нетехническо резюме – 3 екземпляра на хартиен и електронен носител;

3. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересованите и засегнати органи и лица;

4. Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

500 лв.

( на основание чл.5, ал.3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Становище за план или програма, които не попадат в Приложения № 1 и № 2 към Наредбата за ЕО.

 

 

1. Уведомление за ЕО;

2. ПУП;

3. Документ за платена такса.

 

14 дни

50 лв.

(на основание чл.5, ал.4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

Издаване на Справка за подновяване на лиценз на независими експерти (ръководители)

 

1. Копие на удостоверение за професионална компетентност;

2. Копие на заглавна страница и разделителен списък на експертите изготвили доклада по ОВОС за съответното инвестиционно предложение;

3. Копие на заглавната страница и разделителен списък на експертите, изготвили доклада по ЕО за съответния план/програма.

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

 

Не се заплаща такса

Издаване на Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителя трябва да предприеме по реда на глава VІ и VІІ от ЗООС

 

 

1. Уведомление за инвестиционно предложение на хартиен и електронен носител.

2. Скица, партида на имота, координати на граничните точки.

3. Обяви за обществеността.

 

 

14 дни

 

 

 

 

Не се заплаща такса

 

 

 

Издаване на КР по чл.117, ал.3 от ЗООС за изграждане и експ-лоатация на нови инсталации и съоръжения и/или за съществе-на промяна на действащите инсталации и съоръжения

1. Заявление за издаване на КР на електронен и хартиен носител, като заявлението на хартиен носител е в два еднообразни екземпляра, със съдържанието и формата определени в Приложение № 3 от Наредбата за КР;

2. Декларация за достоверност на данните;

3. Копие на актуално разрешително за водоползване и/или договор с водоснабдително дружество;

4. Издадено Решение по ОВОС или преценка за неизвършване на ОВОС;

5. План за собствен мониторинг в съответствие с норм. уредба по околна среда;

6. Документ за платена такса.

 

 

 

 

Не по-късно от 5 месеца след приключване на процедурата за обществен достъп до заявлението

 

0.05 на сто от стойността на инсталация-та/съоръжението, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 5 000 лв.

(на основание чл.6, ал.1, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

Издаване на КР по чл.117, ал.3 от ЗООС за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения или за изменение на издадено КР

1. Заявление за издаване на КР на електронен и хартиен носител, като заявлението на хартиен носител е в два еднообразни екземпляра, със съдържанието и формата определени в Приложение № 3;

2. Декларация за достоверност на данните;

3. Копие на актуално разрешително за водоползване и/или договор с водоснабдително дружество;

4. Издадено Решение по ОВОС или преценка за неизвършване на ОВОС;

5.План за собствен мониторинг в съответствие с норм. уредба по околна среда;

6. Проект на програма за привеждане в съответствие със съдържанието и формата на Приложение № 4 от Наредбата за КР;

7. Документ за платена такса;

8. Придружително писмо.

 

 

 

 

Не по-късно от 8 месеца след приключване на процедурата за обществен достъп до заявлението

 

 

Не по-късно от 8 месеца след приключване на процедурата за обществен достъп до заявлението

 

 

 

 

0.05 на сто от стойността та на ДМА, но не по-малко от 1000 лв и не повече от 10 000 лв.

(на основание чл.6, ал.1, т.4от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

Преразглеждане, изменение и актуализиране на КР, издадено от Директора на РИОСВ

Законово основание: чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗООС

 

1. Уведомление от оператора;

2. Информация от оператора, съгласно образец;

3. Заявление за изменение на КР на хартиен носител в два еднообразни екземпляра и електронен носител;

4. Документ за платена такса

При изменение на КР – до 4 месеца от уведомяването по чл.18, ал.5 от Наредба-та за условията и реда за издаване на КР

При актуализиране на КР 2 месеца от уведомяването по чл.18, ал.5 от НУРИКР

 

 

 

1 000 лв.

 (на основание чл.6, ал.3, от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Оперативни програми, ПУДООС

и други инструменти и програми за финансиране

 

 

Издаване на Становище по проекти, кандидатстващи за средства от ПУДООС

1. Молба по образец до ПУДООС;

2. Разрешение за строеж;

3. Количествени и стойностни сметки;

4. График за реализация;

5. Документ за платена такса;

6. Скица за местоположение на инвестиционното предложение/проект.

 

 

7 дни

 

50 лв.

(на основание чл.5, ал.4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

Издаване на Становище по проекти, кандидатстващи за финансиране по оперативни програми и други инструменти за финансиране

 

1. Молба по образец;

2. Копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (за юридически лица);

3. Обяснителна записка /в това число за какво е необходимо становището, по какъв финансов инструмент ще се канидатства/;

4. Документ за собственост на имота (нотариален акт, договор за наем, договор за покупко-продажба);

5.Скица за местоположение на инвестиционното предложение/проект.

6.Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

7 дни

 

 

 

 

50 лв.

(на основание чл.5, ал.4 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Защитени територии и биоразнообразие

 

Издаване на Регистрационни карти за екземпляри по чл.70, ал.1, т.2 от ЗБР

Законово основание: чл.91, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/

1. Заявление по образец;

2. Оригинален документ за регистрация, издаден от съответната РИОСВ;

3. Документа за произход;

4. Начин на маркировка на екземпляра;

5. Оригинално разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването на екземпляра. .

 

 

 

5 дни

 

 

 

Не се заплаща такса

Регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки по чл.12 от Наредба № 5/2004 г.

Законово основание: чл.31, ал.2, т.2 от Закона за лечебните растения.

 

 

1. Уведомление по образец

2. Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки

3. Документ за платена такса

 

 

при завеждането

им

 

10 лв.

( на основание чл.2, ал.5 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Решение за оценка за съвместимост на планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

 

1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;

2. Характеристика на плана, програмата, проекта;

3. Задание за изготвяне на плана, програмата, проекта;

4. План-извлечение за ползване на гори;

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, партида на имота, координати на граничните точки.

6. Друго – по преценка на възложителя.

7. Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

280 лв.

(на основание чл.5а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Решение за оценка за съвместимост на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;

2. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите.

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия,

4. Актуална скица и партида на имота /координати на граничните точки/, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

5. Друго – по преценка на възложителя.

6. Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 лв.

(на основание чл.5а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

 

 

 

Извършване на процедура по оценка за съвместимостта в рамките на процедури по ОВОС и по екологична оценка.

Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

 

 

1. Уведомление по образец;

2. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите.

3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия,

4. Актуална скица и партида на имота /координати на граничните точки/, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

5. Обяви за информиране на обществеността.

6. Друго – по преценка на възложителя.

7. Документ за платена такса.

 

 

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 плюс съответната такса по чл. 5, ал. 1, 2, 3 или 6.

(на основание чл.5а, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.6/2009 г.)

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

Законово основание: чл.10 от ЗЛР

1.Заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на специален режим за опазване и ползване на билки

2. Протокол от комисия, назначена от директора на РИОСВ, за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

 

 

Ежегодно до 28-ми февруари

 

 

 

Не се заплаща такса

Атмосферен въздух

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

1. Искане от фирмата;

2. Удостоверение за одобрен тип, издадено от Националния център по метрология към Комитета по стандартизация и метрология (Държавна агенция по стандартизация и метрология);

3. Техническа документация на методите и средствата за измерване;

 

 

14 дни

Не се заплаща такса

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

 

1. Искане от фирмата;

2. Удостоверение за одобрен тип, издадено от Националния център по метрология към Комитета по стандартизация и метрология (Държавна агенция по стандартизация и метрология);

3. Техническа документация на методите и средствата за измерване;

 

 

 

 

 

 

14 дни

 

 

 

 

 

Не се заплаща такса

 

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

 

 

1. Искане от фирмата;

2. Генплан или скица на обекта, с означени източниците на емисии, газоходи, пречиствателни съоръжения, изпускащи устройства, местоположение и размери на точките за пробовземане и измерване.

 

 

14 дни

Не се заплаща такса

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични изследвания по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания.

 

 

1. Искане от фирмата;

2. Генплан или скица на обекта, с означени източниците на емисии, газоходи, пречиствателни съоръжения, изпускащи устройства, местоположение и размери на точките за пробовземане и измерване.

 

 

14 дни

Не се заплаща такса

Утвърждаване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

 

1. Искане от фирмата;

2. Удостоверение за одобрен тип, издадено от Националния център по метрология към Комитета по стандартизация и метрология (Държавна агенция по стандартизация и метрология);

3. Становище или писмо за съгласуване на методите и средствата за измерване;

4. Генплан или скица на обекта.

14 дни

 

 

 

 

 

 

14 дни

Не се заплаща такса

 

 

 

 

 

 

Не се заплаща такса

 Утвърждаване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания по чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

1. Искане от фирмата;

2. Доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания, изготвен съгласно чл. 40, ал. 2 от Наредба № 6, с приложени към него 1) протоколи за резултатите от СПИ по чл. 37 от Наредба № 6 и 2) копие или пореден номер на атестата, издаден от БСА и удостоверяващ акредитацията на лицата и лабораториите извършили СПИ

Забележка: доклада се представя в 3 екземпляра, на хартиен и на електронен носител (дискета)

14 дни

Не се заплаща такса

Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 1 и представените резултати от измерванията съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

1. Придружително писмо;

2. Месечен или годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания, и половинчасовите средни стойности, изготвен съгласно чл. 30 или чл. 31 от Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;

Забележка:1)  докладът се представя в 1 екземпляра, на хартиен и на електронен носител (дискета);

2) утвърждаването на доклада става с протоколи по образец (Инструкция № 1), издадени в 3 екземпляра.

14 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Решение по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

 

 

1. План за намаляване на емисиите, изготвен съгласно изискванията на Приложение №4  към чл.6 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.

2. Решение на РИОСВ за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите (СНЕ)

 

 

30 дни

 

 

Не се заплаща такса

 Издаване на Решение по чл. 6, ал. 4 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

 

1. План за намаляване на емисиите, изготвен съгласно изискванията на Приложение №4  към чл.6 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.

2. Решение на РИОСВ за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите (СНЕ)

30 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Решение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

 

1. План за намаляване на емисиите, изготвен съгласно изискванията на Приложение №4  към чл.6 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.

2. Решение на РИОСВ за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите (СНЕ)

30 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Решение за утвърждаване на първоначален План за управление на разтворители по чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации.

 

 

1. Първоначален план за управление на разтворителите (ПУР), изготвен съгласно изискванията на Приложение №5 към чл.20 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.

2. Решение на РИОСВ за утвърждаване на Първоначален ПУР.

30 дни

Не се заплаща такса

Утвърждаване на последващи Планове за управление на разтворителите по чл.20 ал.5 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

1. Последващ (за всяка следваща година след годината на представяне на първоначалния) план за управление на разтворителите (ПУР), изготвен съгласно изискванията на Приложение №5 към чл.20 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.

2. Утвърждаване на последващ ПУР – с гриф “Утвърждавам” и подпис на Директора на РИОСВ върху титулната страница на представения ПУР.

30 дни

Не се заплаща такса

Утвърждаване на доклади за резултатите от собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда

1. Доклад за резултатите от собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда, изготвен съгласно изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.02.2006г.

2. Утвърждаване на доклада – с гриф “Утвърждавам” и подпис на Директора на РИОСВ върху титулната страница на представения доклад.

3. Заключение от РИОСВ относно спазване граничните стойности за показателите на шум.

14 дни

Не се заплаща такса

Достъп до обществена информация

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

1.      Заявление по образец

2.      След издаване на решение за предоставяне на достъп до информация - документ за платени разходи по предоставянето на обществената информация.

 

 

14 дни

 

Заповед №10 на Министерството на финансите от 10.01.2001г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя