Начало | За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Монтана

Ключови теми:

Превантивна дейност
Атмосферен въздух
Управление на отпадъците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  За РИОСВ - Монтана

 • Кои сме ние
 • Структура
 • Телефонен указател
 • Декларации
 • Контакти

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана е регионален орган на Министерството на околната среда и водите с предмет на дейност:

 • опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;
 • опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
 • управление на отпадъците;
 • опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 • опазване на горските екосистеми;
 • провеждане на мониторинг, в рамките на Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ):
 • събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда.

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана, обхваща територията на Монтанска и Видинска област. Тя е създадена като Районна инспекция на горите и опазване на природната среда, съгласно т.1 от Разпореждане № 63 на Министерския съвет от 19.02.1972г.
В обсега на контрол от страна на РИОСВ - Монтана попадат две области Монтана и Видин. Област Монтана включва единадесет общини - Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово. Област Видин включва също единадесет общини: - Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.
Област Монтана е заема площ от 3 635 кв. км, населението й е - 170 217 )към 31.12.2004 г.), средна гъстота е 47,7 души на кв. км. Най - големите градове са административните центрове- гр. Монтана, следвани гр.Лом, гр.Берковица, гр. Вършец, гр. Вълчедръм и гр. Чипровци.
Област Видин обхваща площ от 3 022 кв. км, населението на областта е 114 769, според данни от край на 2006 г. Най - големите градове са административните центрове - гр. Видин, от гр. Белоградчик, Кула и гр. Димово.
РИОСВ осъществяват текущ, последващ и превантивен контрол и дейности по отношение на:

 • опазване на компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане (атмосферният въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи);
 • произнасяне по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване;
 • екологосъобразно управление на отпадъците;
 • управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани организми;
 • опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси;
 • опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
 • опазване и подобряване на акустична среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори;
 • изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда;
 • организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда;
 • контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците;
 • съгласуване на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух.

За осъществяване на последващия контрол РИОСВ налага:

 • принудителни административни мерки съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях;
 • съставя административно наказателна преписка за нарушенията по Закона за опазване на околната среда и други нормативни актове в областта на опазване на околната среда и водите.

2.Седалище и адрес:
Град Монтана, пощенски код 3400
Ул.”Юлиус Ирасек” №4, ПК 55
Факс 096/300960; 096/300961
телефон:Деловодство 096/300-961
e-mail: riosv_mont@net-surf.net
web: www.riosvmon.net-surf.net

3. Банкова сметка
IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана.

4. Административни услуги

Подробна информация за административните услуги, предлагани от РИОСВ – Монтана, можете да намерите в специалния линк “Административни услуги”. В този линк ще намерите подробна информация за видовете административни услуги, които извършва РИОСВ - Монтана, сроковете за изпълнението на всяка една услуга, таксата, която трябва да се заплати за нея, ако има такава, харта на клиента и образци за подаване на документи. Допълнителна информация можете да получите в Деловодството на РИОСВ –  Монтана на телефон 096/300-961.

5. Работно време – всеки делничен ден от 9.00 до 17:30 часа.
Административното обслужване в РИОСВ – Монтана се осъществява на принципа “Едно гише”.

6. Ред за подаване на предложения, сигнали, жалби и похвали
Предложения, сигнали, жалби и похвали можете да отправите чрез писмено депозиране в деловодството на РИОСВ - Монтана, на адрес - град Монтана, ул.”Юлиус Ирасек” №4, по пощата на същия адрес, по електронна поща на адрес: e-mail: riosv_mont@net-surf.net, чрез обаждане на телефон:096/300-961,чрез кутия за сигнали и предложения, поставена във фоайето на сградата на РИОСВ – Монтана на горепосочения адрес.

7. Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри
Заявление за достъп до информация можете да подадете в деловодството на РИОСВ - Монтана , на адрес - град Монтана, ул.”Юлиус Ирасек” №4. От Деловодството можете да получите и необходимата Ви бланка. Заявление, отговарящо на изискванията на Закона за достъп до информация, можете да изпратите и по пощата на адрес - град Монтана, ул.”Юлиус Ирасек” №4. Образец на заявлението можете да намерите интернет страницата на страницата РИОСВ – Монтана, линк “Административни услуги”.

Настоящата информация е съобразена с Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване.

Структура на РИОСВ Монтана:

Структура на РИОСВ Монтана

Телефонен указател на РИОСВ Монтана

                                                        Име

Телефон

Деница Славкова
Директор РИОСВ – Монтана

 
096/300-960
0885970919

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Направление "Правно обслужване"

Иванка Московска, старши юрисконсулт

        096/300-561        

Отдел “Финансова дейност, административно и информационно обслужване”

Румен Ганчев, главен счетоводител

096/300-965

Направление "Финансова дейност"

Иванка  Божинова, главен специалист

       096/300-965        

Александър Алексиев, главен експерт “Човешки ресурси и счетоводна дейност”

       096/300-963        

Направление "Административно обслужване"

младши експерт  - административно обслужване „Едно гише”

 

Марияна Тодорова, технически сътрудник

096/300-961

Альоша Василев, шофьор

       096/300-966        

Григор Конов, шофьор

       096/300-966        

Направление "Информационно обслужване"

Алексиния Николова, главен експерт

       096/300-963        

Специализирана администрация

Отдел “Опазване на въздуха, водите, управление на отпадъците и опасните химични вещества”

инж. Емилия Попова, началник отдел

  096/300-964  

Направление “Въздух, шум”

инж. Пламен Гергов, младши експерт

       096/300-561        

инж. Веселин Димитров, младши експерт

       096/300-561        

Направление “Води”

инж. Ангел Илиев, главен експерт

       096/300-964        

направление  “Управление на отпадъците”

 Павлин Георгиев, главен експерт

       096/300-964        

инж. Милка Архангелова, главен експерт

       096/300-964        

Милена Арсова, главен експерт

       096/300-964        

Благовест Георгиев, младши експерт
096/300-964

Направление “Опасни химични вещества и управление на риска”

инж. Петя Гачовска, младши експерт

       096/300-964        

Пламен Петков, младши експерт

       096/300-964        

Отдел „Превантивна дейност, земни недра и защита на природата”

         инж. Емил Данов, началник отдел

       096/300-964        

Направление “Опазване на почвите и земните недра”

инж. Цветанка Павлинова, младши експерт

  096/300-964

Направление “Превантивна дейност”

инж. Петьо Вълков, главен експерт

   096/300-964 

Весела Комаревска, младши експерт

    096/300-561  

Николина Данаилова, главен специалист

    096/300-561  

Направление “Защита на природата”

инж. Диана Маринова, главен експерт

        096/300-963       

Валери Първанов, главен експерт

         096/300-963        

инж. Пламена Искренова, младши експерт
       096/300-963        

Ваньо Иванов, главен специалист

         096/300-963        

 

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: РИОСВ - Монтана

 • гр. Монтана 3400

 • ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3

e-mail: riosv_mont@net-surf.net

сайт: http://riosvmon.net-surf.net/

 

Полезни връзки:

Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg
Оперативна програма “Околна среда” - http://ope.moew.government.bg
Изпълнителна агенция по околна среда и водите - http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/index.html
Министерство на земеделието - http://www.mzh.government.bg
Държавна агенция по горите - http://www.nug.bg
Структурни фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg
Химични вещества - http://www.chemicals.moew.government.bg
Министерски съвет - http://www.government.bg

РИОСВ – Бургас - http://www.riosvbs.eu
РИОСВ – Благоевград - http://www.blriosv.hit.bg
РИОСВ – Варна - http://www.riosv-varna.org
РИОСВ – Велико Търново - http://www.riosv-vt.hit.bg
РИОСВ – Враца - http://www.vracakarst.com/riosv
РИОСВ – Пазарджик - http://www.riewpz.hit.bg
РИОСВ – Перник - http://www.riosv-pernik.com
РИОСВ – Плевен - http://riew-pleven.eu
РИОСВ – Пловдив - http://www.riosv-pd.hit.bg
РИОСВ – Русе - http://www.riosv.ruse.bg
РИОСВ – София - http://www.riew-sofia.org
РИОСВ – Смолян - http://www.riewsm-bg.eu
РИОСВ – Стара Загора – http://www.stz.riew.e-gov.bg
РИОСВ – Хасково - http://www.riosv-hs.org
РИОСВ – Шумен- http://www.riosv.icon.bg

Официален сайт на българските национални паркове - http://www.bulgariannationalparks.org
Национален парк Централен Балкан - http://www.centralbalkannationalpark.org/bg
Национален парк Пирин - http://www.visitpirin.net
Национален парк Рила - http://www.rilanationalpark.org/bg

Басейнова дирекция “Черноморски район” – http://www.bsbd.org
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - http://bd-ibr.org
Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” - http://www.wabd.bg
Басейнова дирекция “”Дунавски район” - http://www.dunavbd.org

Портал за биоразонобразието - http://chm.moew.government.bg
Парковете в България - http://www.bg-parks.net
Природен парк “Врачански Балкан” - http://www.vr-balkan.net
Природен парк “Персина” – http://www.persina.bg
Белоградчишки скали - http://www.belogradchik.biz
Пещера “Магурата” - http://www.magura.hit.bg
Натура 2000 - http://www.natura2000bg.org
Националните паркове по света - http://www.world-national-parks.net

Синя планета - http://www.sinia-planeta.com/
Изменението на климата - http://bluelink.net/climate/

Ден на Земята - http://earthday.net
Световен ден на околната среда - http://www.unep.org
Ден на река Дунав – http://www.danubeday.org
Седмица на мобилността - http://www.mobilityweek-europe.org

Българска академия на науките - http://www.bas.bg
Институт по ботаника- http://www.bio.bas.bg/botany
Лесотехнически университет- http://www.ltu.bg
Химикотехнологичен и металургичен университет - http://www.uctm.edu
Блулинк- http://www.bluelink.net
Българско дружество за защита на птиците- http://www.bspb.org
Зелени Балкани - http://www.greenbalkans.org
Природа на заем - http://www.bornat.org
Фондация Тайм - http://www.time-foundation.org
Екокаталог - http://www.ecocatalog.eu

Програма за развитие на ООН- http://www.undp.bg
Програма за околна среда на обединените нации- http://www.unep.org
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа - http://www.rec.org
Регоинален екологичен център - България - http://www.rec.bg
Световен екологичен фонд GEF- http://www.gefweb.org

 

 

             

За РИОСВ Монтана
Обявления за издадени становища и решения
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Законодателство и финансиране
е-услуги
Конкурси за работа
Фотогалерия
Телефон за сигналиРабота на гишето за граждани

Банкова сметка

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Правна информация     |     Политики за достъпност