• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
08
Ноември
2016

РИОСВ – Монтана проверява изпълнението на проекти от Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“

Експерти от РИОСВ - Монтана проверяват изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“, в конкурса на тема: „Обичам природата и аз участвам - 2016“.

Двадесет и девет проекти на общини, кметства, училища и детски градини от областите Монтана и Видин са получили финансиране през 2016 г. От тях 13 са на общини и кметства, 8 на училища и 8 на детски градини. Финансирането е до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища и детски градини.

Срокът за изпълнение на дейностите по проектите за училища и детски градини е 30 октомври, а за общините и кметствата до 30 ноември. В училищата и детските градини в областите Монтана и Видин изпълнили проекти е установено, че са облагородени дворове, засадени са цветя, монтирани са беседки и детски съоръжения за игри на открито, изработени са дипляни и брошури, които са разпространени сред учащите. В някои от училищата е закупена апаратура за презентации и открити уроци.

До настоящия момент са приключили отчетите на проектите в селата Горно Церовене (община Монтана), Старопатица (община Кула), Извор (община Димово) и Станево (община Лом). При проверките е констатирано, че по проектите е изградена площадка за фитнес на открито, обновени са детски площадки с монтирани люлки, пързалки, пейки и кошчета за отпадъци.

РИОСВ – Монтана ще продължи проверките за изпълнение на проекти на общини и кметства, финансирани от ПУДООС.

Експертите от екоиспекцията са проверили отчета за изпълнението на реконструкцията на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво, общ. Бойница, обл. Видин, която е финансирана със средства по договор на община Бойница с ПУДООС.

Categories: Актуално

01
Ноември
2016

Стартира осмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 19 - 27 ноември 2016 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците.

С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

Първото издание на ЕСНО през 2009 г. стартира благодарение на Програма LIFE+ на Европейския съюз. Всички досегашни издания, включително и тазгодишното осмо издание на ЕСНО, се провеждат под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

Categories: Актуално

31
Октомври
2016

Експерти от РИОСВ – Монтана провериха мина за добив на руда и флотационна фабрика за калциев флуорит

Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха последваща проверка в мина за добив на руда и флотационна фабрика за калциев флуорит в гр. Чипровци и с. Железна, община Чипровци с оператор „България флуорит“ ЕООД, София. Добивът и преработката е прекратен от едноличния собственик на „България флуорит“ ЕООД с решение, считано от 28.01.2016 г.

При проверката се установи, че на обекта не се извършва дейност, свързана с проучването, добива и първичната преработка на индустриални минерали – флуорит, както и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. Отворите на минните изработки са обезопасени – с ограничен достъп, като на изходната площадка е осигурена денонощна охрана. Сградите на територията на флотационната фабрика за калциев флуорит са със запечатани входно-изходни врати. Складовете за отпадъци и складовете за съхраняване на химични вещества са заключени и с ограничен достъп. На обекта се води ежемесечна отчетност на наличните количества отпадъци. Хвостохранилището „Голям Буковец“, където е депониран формирания при дейността на флотационната фабрика шлам, се охранява и наблюдава.

В изпълнение на предписанията на РИОСВ – Монтана е изградена дъждовална система (оросителна), която оросява площно повърхността на хвостохранилището, за да не бъде допуснато запрашаване на атмосферния въздух. Осъществява се всекидневен мониторинг за работата на оросителната система, който се документира и е представена справка за периода от април до октомври 2016 г. Ефективната работа на оросителната система води до ограничаване емисиите на прах в атмосферния въздух при неблагоприятни климатични условия и въздействията върху компонентите на околната среда и човешкото здраве на живеещите в района.

От страна на дружеството е разработен проект за закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“, който е в процедура по съгласуване с компетентните органи.

Categories: Актуално

25
Октомври
2016

РИОСВ – Монтана провери сигнал за оцветяване водите на река Стакевска

На 24.10.2016 г. екип от експерти на РИОСВ – Монтана, БДДР – Плевен и Регионалната лаборатория – Монтана извършиха проверка по сигнал за оцветена в наситено синьо-сивкав цвят река Стакевска в землището на с. Стакевци, общ. Белоградчик, с предполагаем източник ремонтни дейности от близката ВЕЦ.

Установено е, че в землището на селото се извършват строителни дейности по изграждане на водовземните съоръжения на реките Илийна и Стакевска, част от бъдеща ВЕЦ „Стакевци“. За изграждането на водноелектрическата централа е издадено разрешително от БДДР- Плевен.

Взети са три проби от повърхностните води на реките Илийна и Стакевска:

- Река Илийна – 200 метра под мястото на извършване на строителните дейности за изграждане на водовземното съоръжение;

- Река Стакевска – 300 метра под мястото на извършване на строителните дейности за изграждане на водовземното съоръжение;

- Река Стакевска при мост на реката в село Стакевци.

Резултатите от експресните анализи на водните проби по показатели рН, разтворен кислород и ел. проводимост са с характерни стойности за реките. При огледа в местата на пробовземане не са забелязани оцветявания на водите на реките.

Строителните дейности по изграждане на водовземните съоръжения са предпоставка за повишение количеството на неразтворени вещества във водните обекти с локален характер.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията