• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
12
Август
2014

В сила е нова наредба за класификация на отпадъците

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник, бр. 66/08.08.2014 г. е обнародвана Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Съгласно § 3 от Предходните и заключителни разпоредби Наредбата отменя Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.).

НОВО! При извършване на нова класификация на отпадъците е необходимо да се попълва новия образец на работен лист по Приложение № 5.

НОВО! Наредба № 2 регламентира и реда за уведомление при преустановено образуване на отпадъци. Уведомяването се извършва по реда на чл. 21 от Наредбата.

Categories: Актуално

16
Юни
2014

РИОСВ – Монтана извършва контрол върху брането на липов цвят на територията на области Монтана и Видин

             РИОСВ – Монтана извършва контрол върху брането  и изкупуването на липовия цвят на територията на области Монтана и Видин. С цел опазване на липовите дървета от недобросъвестно унищожаване и увреждане и в съответствие с регламентите на Закона за лечебните растения и Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения РИОСВ – Монтана ще прилага строги мерки в случай на констатиране на законови нарушения. Събирането на билки от лечебни растения се подчинява на определени изисквания и лицата, които извършват билкоизкупуването задължително трябва да са регистрирали книги за изкупени, реализирани и налични количества билки в съответните екоинспекции.
            Задължения на кметовете на общините, както и на Държавните горски стопанства е преди издаването на позволителни за събиране на билки от лечебни растения за стопанска цел да изискват представяне на копия от документа за регистрация на пунктовете.
            На територията на РИОСВ – Монтана са регистрирани 124 билкозаготвителни пунктa, 79  в област Монтана и 45 в област Видин.
             Съгласно Закона за лечебните растения (чл. 72, ал. 1) за ползване на лечебни растения за стопанска дейност без позволително физическите лица се наказват с глоба от 20 до 1000 лева, а юридическите с имуществена санкция от 300 до 5000 лева.
 

15
Май
2014

По повод 5 юни Световния ден на околната среда Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс между детски заведения на територията на област Монтана и област Видин на тема: „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

        Всички детски заведения  и социални заведения за деца от област Монтана и област Видин,  желаещи да участват в конкурса могат да изпратят до 3 снимки на своите дворове.
        Предмет на оценяване ще бъде:
- поддържани алеи, детски площадки и съоръжения;
- поддържани зелени площи с цветни лехи и дървесно храстова растителност;
- чист и приветлив външен вид
        Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще определи победителите в конкурса за най-добре озеленен и поддържан двор в срок до 04.06.2014 г., като организаторите се свържат с тях.
        Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана:
www.riosv-montana.com

Най - добре представителите се детски градини и социални заведения за деца ще бъдат отличени от РИОСВ – Монтана с предметни награди
       С изпратените творби ще бъде организирана изложба. Фотосите могат да бъдат донесени или изпратени по пощата  на адрес:
Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана
гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55
ЗА КОНКУРСА „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”
        Срока за изпращане на творбите е до 30.05.2014 г. (важи пощенското клеймо)
 

Categories: Актуално

12
Май
2014

Общо 23 проекта на общини, кметства, училища и детски градини получават финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” 2014

      Общо 23 проекта от Монтанска и Видинска област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам” 2014. Средствата ще бъдат използвани за създаване на зони за отдих, детски площадки и учебни стаи на открито.


До 10 000 лв. ще получат 11 проекта на общини и кметства от територията на РИОСВ – Монтана:
1. Кметство с. Портитовци, общ. Бойчиновци за проекта „Опазването на природата – грижа за бъдещето”
2. Кметство с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм за проекта „Обичам природата и аз участвам”
3. Кметство с. Сланотрън, общ. Видин за проекта „Зелена идея – с.Сланотрън”
4. Община Видин за проекта „Зелена идея –с. Кутово”
5. Община Кула, обл. Видин за проекта „Паркова зона около исторически паметник Катюша”
6. Община Белоградчик, обл. Видин за проекта „Обособяване на зелена зона в централната част на гр. Белоградчик”
7. Кметство с. Габровница, общ. Монтана за проекта „Обичам природата и аз участвам”
8. Община Ружинци, обл. Видин за проекта „Почистване, облагородяване на двора на ЦДГ „Палавници”, с.Дреновец”.
9. Кметство с. Ковачица, общ. Лом за проекта „Почистване и облагородяване на нерегламентирано сметище”.
10. Кметство с. Превала, общ. Чипровци за проекта „Почистване, озеленяване и облагородяване на местата за спорт и отдих в село Превала”.
11. Кметство с. Спанчевци, общ. Вършец за проекта „Обичам природата и аз участвам”.


До 5000 лв. ще получат 6 училища на територията на РИОСВ – Монтана:
1. ОУ „Акад. М. Димитров“, с. Чупрене, общ. Чупрене.
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин.
3. Гимназия „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм.
4. ОУ ”Свети Климент Охридски”, гр. Видин.
5. СОУ ”Н. Й. Вапцаров”, с. Дреновец, общ. Ружинци.
6. Първо ОУ ”Никола Първанов”, гр. Лом.


До 5000 лв. ще получат  6 детски градини на територията на РИОСВ – Монтана:
1. ОДЗ „Детелина”, общ. Чипровци, обл. Монтана.
2. Детска ясла гр.Берковица.
3. ЦДГ № 10 „Детелина“, гр. Монтана.
4. ЦДГ „Юрий Гагарин”, общ. Макреш, обл. Видин.
5. ОДЗ „Иглика“, гр. Белоградчик.
6. ЦДГ"Калинка", гр. Лом.


Пълният текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.

 

Categories: Актуално

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Зелен телефон

096/300961 - за сигнали за замърсяване на околната среда

Предприети действия

Сигнали за корупция може да подавате на тел. 096/300961

Брояч на посещенията