• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
31
Октомври
2014

Актуални въпроси свързани с прилагането на закона за управление на отпадъците и наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Линк към въпроси и отговори относно управлението на строителните отпадъци:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Vaprosi_stroitelni_otpadaci.pdf

Линк към Ръководство за управление на строителните отпадъци на територията на Република България:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/SO_RUKOVODSTVO_FINAL.pdf

Categories: Актуално

02
Октомври
2014

Експерти на РИОСВ - Монтана установиха, че няма замърсяване на въздуха и водата в района на с. Горни Лом

 

         Регионална лаборатория – Монтана извърши измервания на 2,5 км от мястото на инцидента

           В рамките на три часа експерти от Регионална лаборатория - Монтана извършваха измерване с газанализатор за определяне на многокомпонетни смеси в атмосферния въздух при аварийни ситуации. Измерванията са направени на около 2,5 км под мястото на инцидента завод „Миджур” и на около 2 км над с. Горни Лом. Резултатите не показват превишаване на алармения праг по показатели серен диоксид и азотен диоксид.

        Извършено бе и пробонабиране на проба от повърхностни води на р. Бърза, преминаваща покрай завода и през селото. Извършените експресни анализи установиха стойности по показатели рН, температура, електропроводимост и разтворен кислород, които са характерни за реката.

        „Няма опасност за населението и наличие на превишения на нормите на атмосферния въздух и водата в района на село Горни Лом“, коментира ситуацията директорът на РИОСВ - Монтана Любомир Иванов.

         В момента се извършва анализ по показатели ХПК (химична потребност от кислород), общ азот, амониев азот и азот нитритен. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок.

        МОСВ е в непрекъснат контакт с компетентните органи и ще продължи да информира при наличие на актуална информация.
 

Categories: Актуално

25
Септември
2014

РИОСВ - Монтана с номинация за наградата „Златен ключ”

       За дванадесети път Програма Достъп до Информация ще връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информацията на 28 септември - Международният ден на правото да знам. РИОСВ - Монтана е номинирана за наградата "Златен ключ" в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани". Институцията ще се състезава с Министерство на вътрешните работи при служебното правителство, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив и общините Алфатар, Банско, Добрич, Криводол, Хайредин и Разград.
 

Categories: Актуално

23
Септември
2014

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 13, т. 1 и във връзка с чл. 12 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (Обн. ДВ.бр.13/2000г., изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 20 юли 2012 г.)

РИОСВ - МОНТАНА УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на

ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАТ "ЧУПРЕНЕ", РЕЗЕРВАТ "ГОРНАТА КОРИЯ" И ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ "ИБИША".

Виж целият текст на съобщението ...

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Зелен телефон

096/300961 - за сигнали за замърсяване на околната среда

Предприети действия

Сигнали за корупция може да подавате на тел. 096/300961

Брояч на посещенията