• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
22
Март
2017

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на водата – 22 март

По повод Световния ден на водата – 22 март експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана и ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Петър Богдан“, гр. Монтана участваха в пробонабиране на водни проби от пункт за мониторинг „Река Огоста след язовир ”Огоста“ в землището на гр. Монтана.

На мястото на вземане на пробите се извърши демонстрационно пробонабиране, консервиране и полеви измервания на показателите: темепратура, активна реакция - рН, разтворен кислород и електропроводимост.

След пробонабирането учениците посетиха и Регионална лаборатория – Монтана, където се извърши физико-химичен анализ за съдържание на магнезий, калций и обща твърдост на водата.

Участниците в събитието получиха тениски с логото на РИОСВ - Монтана.

Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през 1993 г. Всяка година при отбелязването му се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

Categories: Актуално

20
Март
2017

РИОСВ – Монтана стартира отбелязването на Световния ден на водата – 22 март с посещение на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Монтана

Инициативите, посветени на Световния ден на водата - 22 март стартираха с посещение на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Монтана от ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана.

Учениците се запознаха с работата на обекта и технологията на пречистване. Разгледани бяха основните съоръжения на ПСОВ–Монтана - първично стъпало на пречистване, биобасейните и утайтелите.

Засилен интерес предизвика посещението на лабораторията на Пречи-ствателната станция за отпадъчни води, където учениците имаха възможност да наблюдават под микроскоп - микроорганизмите, чрез които се осъществява биологичното пречистване на водата.

Categories: Актуално

14
Март
2017

На вниманието на ползвателите (сервизи и хладилни техници) и операторите на хладилно, климатично, термопомпено оборудване и електрическа комутационна апаратура, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

В ДВ, бр. 20 от 7.03.2017 г. е публикувана „НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове“ (Наредба № 1/2017 г.), определяща мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Във връзка с осигуряване прилагането и спазване на изискванията на Наредба № 1/2017 г., Ви информираме, че със съдържанието на наредбата, всички посочени в нея европейски регламенти, както и с новите приложения по документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове можете да се запознаете на интернет страницата на МОСВ в раздел ВЪЗДУХ / ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ / НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.

Обръщаме внимание на операторите на оборудване и апаратура с ФПГ, че създаването и поддържането на досиетата в новия формат по Приложение № 3 от наредбата, съгласно §3, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби, е „в сила два месеца след датата на влизане в сила на наредбата“, т.е. от 07.05.2017 г.

При докладването за веществата, нарушаващи озоновия слой, няма промяна в годишната отчетност - Приложение № 4 за ползвателите и Приложение № 6 за операторите от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

Categories: Актуално

22
Февруари
2017

Експерти от РИОСВ – Монтана запознаха ученици от ГПЧЕ “Петър Богдан“ в гр. Монтана с биоразнообразието в района на язовир „Огоста“

Експерти от РИОСВ – Монтана изнесоха открит урок пред ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ в гр. Монтана посветен на резултатите от 41-вото Среднозимно преброяване на водолюбиви птици в района на яз.“Огоста“ край гр. Монтана. Проведено бе и практическо наблюдение на водоплаващи, мигриращи птици в района на язовира от учениците.

Учениците проявиха засилен интерес към мониторинга на водолюбивите птици, което допринася за опознаването на естествените им местообитания и тяхното опазване. При наблюдението с бинокъл и зрителна тръба се идентифицираха специфичните особености на отделните видове птици.

life2016

WWD GENERIQ CMJN EN 2017 square 

22 март 2017 г. Световен ден на водата

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията