• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
06
Февруари
2017

31 март 2017 г. е крайният срок за представяне в РИОСВ – Монтана на декларациите за използваните ЛОС, ПУР и информацията за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепар. продукти

31 март 2017 г. е крайният срок за представяне в РИОСВ – Монтана

на декларациите за използваните летливи органични съединения,

плановете за управление на разтворители и информацията за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители през 2016 г. от всички оператори на инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 към Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2013 г.). Примерен образец на Декларацията може да изтеглите от тук.

Планове за управление на разтворители (ПУР) за инсталациите, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители за всяка конкретна дейност, посочени в Приложение № 2 на Наредба № 7/21.10.2003 г. Плановете се разработват в съответствие с условията в Приложение № 8 на наредбата и се представят на хартиен и електронен носител.

Информация за пуснатите и употребени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2016 г. от лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г.). Образци на формите за попълване са Приложение № 3 за пуснатите на пазара и Приложение № 6 за употребените продукти към цитираната Наредба.

Categories: Актуално

03
Февруари
2017

31 март 2017 г. e крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води зa предходната 2016 г.

В срок до 31.03.2017 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект са задължени да представят в РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция Дунавски район - гр. Плевен доклади за предходната 2016 година относно изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води (включително и за тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство).

В докладите задължително се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г.).

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

01
Февруари
2017

Експерти от РИОСВ – Монтана представиха презентации по повод 2 февруари – Световен ден на влажните зони

 Днес 01.02.2017 г. в Информационния център на екоинспекцията експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ представиха презентации пред ученици от Екоклуб от Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Монтана.

"Влажните зони – намаляват риска от природни бедствия“ е мотото на тазгодишната кампания по отбелязването на Световния Ден на Влажните Зони - 02.02.2017 г. , това бе темата на първата презентация.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49 912, 43 ха, представляващи 0,45 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

За територията на РИОСВ – Монтана в списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен „Остров Ибиша“. Учениците се запознаха със значимостта и многообразието на растителния и животински свят на острова, с предмета и целите на неговото опазване, като рамсарски обект, като защитена територия и защитена зона от Натура 2000.

Втората презентация бе за биосферен резерват „Чупрене“. Той е най-значимият по площ резерват в Северозападна България, с разнообразен релеф и богато биологично разнообразие и орнитологично важно място.

На учениците от екоклуба бяха раздадени тениски, тефтери, брошури за защитени територии и химикалки.

Categories: Актуално

31
Януари
2017

Обикновен мишелов спасиха експерти от РИОСВ – Монтана

В РИОСВ – Монтана бе получен сигнал за ранена птица от вида обикновен мишелов (Buteo buteo), намерена в района на язовир „Огоста“.

Птицата е предадена на експерти на РИОСВ – Монтана. Установено е, че екземплярът е с фрактура на десния крак. Мишеловът е траспортиран за лечение до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Видът обикновен мишелов (Buteo buteo) е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

 

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията