• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
25
Март
2015

РИОСВ – Монтана приема уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви до 1 май 2015 г.

            РИОСВ – Монтана информира, че периода за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане е от 10 май до 30 юни 2015 г. 
            Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД -361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите.
            Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 (видове под регулирано опазване и ползване) на Закона за биологичното разнообразие.
            Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градинския и лозовия охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2015 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни  помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1 май 2015 г.
            В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2015 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до 25 април 2015 г.
            Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции  от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.
 

Categories: Актуално

23
Март
2015

Стартира регистрацията за участие в Европейска седмица на устойчивото развитие (30 май – 5 юни)

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е общоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5 юни 2015 г.


1. Участвайте!


Помислете как можете да популяризирате устойчивото развитие и планирайте дейност, проект или събитие, което ще се проведе през ЕСУР.


2. Регистрирайте!


Качете идеята си на уебсайта на ЕСУР след 1 март 2015 г.


3. Действайте!


Организирайте и популяризирайте инициативата си през ЕСУР 30 май - 5 юни 2015 г.
Проучете какви събития се провеждат в Европа и участвайте в дейности, които, се случват наблизо!
Регистрацията е отворена за правителствени агенции, изследователски центрове, образователни институции, музеи, фондации, сдружения и бизнеса, както и за граждани, ако предложените събития / проекти насърчават устойчивото развитие.


Флайер на български език
Флайер на английски език
Линк към уебсайта на инициативата

12
Март
2015

22 март 2015 г. – Световен ден на водата

         Всяка година кампанията за Световния ден на водата акцентира върху специфични аспекти на сладководните води. Темата „Вода и устойчиво развитие” през 2015 г. осигурява възможности за утвърждаване на тази от предишния Световен ден на водата - да постави в центъра на вниманието ролята на водата в дневния ред на устойчивото развитие.
         Организацията на обединените нации подкрепя за кампанията по повод Световния ден на водата и определя водещата тема всяка година. През 2014 г. ООН представи План за отбелязване на деня на водата през настоящата година, която се координира от Програмата на обединените нации за развитие (UNDP) в сътрудничество с други организации като Световната програма за оценка на водите (WWAP), Организацията на световното наследство (UNESCO), Световната банка и др.
           Повече информация за международната кампания за Световния ден на водата за 2015 г.  можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: http://programme.worldwaterweek.org/event/world-water-day-3923.

Categories: Актуално

05
Март
2015

Наближава срока за представяне на годишните отчети за отпадъци

Годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г.   се подават в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на хартиен носител в срок до 10 март 2015 г. На интернет страницата на ИАОС са публикувани формите на образци и указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от дейностите с отпадъци

Важно съобщение!

Информираме Ви, че годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г. се подават в ИАОС в срок до 10 март 2015 г.

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Зелен телефон

096/300961 - за сигнали за замърсяване на околната среда

Предприети действия

Сигнали за корупция може да подавате на тел. 096/300961

Брояч на посещенията