• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
12
Ноември
2014

Обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица”

На основание 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) РИОСВ – Монтана Ви уведомява за организирани срещи за обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”, изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО», осъществен с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,


Срещите предстои да се проведат по общини, както следва:
       • За община Берковица – на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща”, гр. Берковица, ул. „Шейново” № 5;
     • за община Вършец – на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни Гардън”, гр. Вършец, бул. „България” № 6.


Пълният текст на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”може да изтеглите тук.

Уведомяваме заинтересованата общественост, че проекта на Плана за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО е на разположение всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. в сградата на РИОСВ – Монтана,  гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3.

Categories: Актуално

10
Ноември
2014

РИОСВ - Монтана информира за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000587 „Варкан”.

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000587 „Варкан”.
Защитената зона е разположена в землището на с. Дружба, община Видин, област Видин.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top& cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).
В едномесечен срок от 10.11.2014 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Categories: Актуално

06
Ноември
2014

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември

“Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“дават старт на конкурс за видео и снимка на тема споделено ползване на личния автомобил в градска среда.

Конкурсът, който ще е активен от ноември 2014 до февруари 2015 година, е отворен за любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или просто активни хора на възраст между 18 и 50 години, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска средав двете конкурсни категории- снимка или кратко видео.

Условия за участие в конкурса:

Categories: Актуално

31
Октомври
2014

Актуални въпроси свързани с прилагането на закона за управление на отпадъците и наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Линк към въпроси и отговори относно управлението на строителните отпадъци:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Vaprosi_stroitelni_otpadaci.pdf

Линк към Ръководство за управление на строителните отпадъци на територията на Република България:

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/SO_RUKOVODSTVO_FINAL.pdf

Categories: Актуално

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Зелен телефон

096/300961 - за сигнали за замърсяване на околната среда

Предприети действия

Сигнали за корупция може да подавате на тел. 096/300961

Брояч на посещенията