• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
27
Януари
2016

Нова административна услуга на РИОСВ

       Услугата е свързана с издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

       Във връзка с приемане на новата Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредбата), и влизането й в сила от 19.01.2016 г., РИОСВ – Монтана, уведомява за следното:
      С проекта на Постановление на Наредбата са направени изменения и допълнения на чл.3 в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр.39 от 20.05.2011 г., посл. изм. бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.). С приетите изменения в чл.3 е въведена нова административна услуга към директора на РИОСВ, свързана с издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС (изм. и доп., ДВ бр. 62 от 14.08.2015 г.) за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, за която се заплаща такса в размер 200 лв. по сметка на РИОСВ – Монтана.


Банкова сметка
ОББ гр. Монтана

BG16 UBBS 8002 3106 1524 00,

BIC код на банката – UBBSBGSF

    Напомняме на операторите, които ще подават до директора на РИОСВ – Монтана Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии за предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал по чл. 11, ал. 1 от Наредбата (в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител заедно с копие от документ за платена такса), че основанието за плащане в платежното е необходимо да е изписано по следния начин:

Становище по чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

Categories: Актуално

27
Януари
2016

Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда– 2016 г.”

       За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА– 2016 г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“.

      Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини и обединени детски комплекси. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието им, оригиналността на идеите и цялостното им оформление.

Кампанията цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни тенденции, свързани с опазването на околната среда. По нея се финансират проектни дейности пряко включени в учебният и възпитателен процес на младите хора. Реализацията на инициативи по Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.” целят постигането на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите се осъществяват инициативи по залесяване и зацветяване на площи, възстановяват се зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения и други. С тях се постига повишаване на екологичното самосъзнание, затвърждаване на уменията и желанието за опазване на околната среда от гражданите.

Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС е 15.02.2016 г. за училища, детски градини и обединени детски комплекси и до 26.02.2016 г. за общини и кметства. Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 08.04.2016 г. на интернет страниците на МОСВ и на ПУДООС.

В класирането няма да бъдат включвани проекти, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2014 г. и 2015 г.

За повече информация и покана за участие, вижте следните приложения:

· Приложение 1

· Приложение 2

Categories: Актуално

21
Януари
2016

Годишни отчети за представяне на информация за 2015 г. от ползватели (сервизи и хладилни техници) и оператори на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащи ФПГ И ВНОС

        Във връзка с постъпили запитвания от страна на ползватели и оператори за нормативните изисквания, въз основа на които следва да се представят годишните отчети за флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой за 2015 г., Ви информираме, че където са посочени изискванията на чл. 34 и чл. 36 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове следва да се посочват изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

               Формите-образци (таблиците) за докладване са както и досега - по Приложение № 4 за ползвателите и Приложение № 6 за операторите от Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

                Също така, следва да имате предвид, че в съответствие с изискванията на чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014, честотата на проверките за течове и задължението за снабдяване на оборудването със система за откриване на течове се определят спрямо заряда на оборудването, изчислен в тона СО2 еквивалент. Изключенията от изискванията на чл. 4 са в сила до 31-ви декември 2016 г. по отношение на оборудването, съдържащо по-малко от 3 kg хладилен агент / 6 kg хладилен агент за херметически затворено оборудване.

Categories: Актуално

20
Януари
2016

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2015 г. е 10 март 2016 г.

Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.
Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

wwf

Световен ден на влажните зони 02.02.2016 г.

„Влажните зони и нашето бъдеще -  устойчив поминък“

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията