• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
25
Февруари
2015

Разпределени са количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Монтана и област Видин

           .
           Разпределението на квотите е извършено след разглеждане на подадените документи от комисии, в които са участвали експерти към РИОСВ – Монтана, представители на областните администрации и общините в областите Монтана и Видин, РДГ-Берковица, както и Държавните горски стопанства на територията на двете области.
           За тази година, със Заповед № РД-115 /13.02.2015 г. на  Министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения, са определени в област Монтана да бъдат събрани следните допустими количества билки: 300 кг цвят червен божур, 250 кг цвят иглика и 500 кг стрък лечебен ранилист .
            За област Видин предвидените количества са: 300 кг цвят от червен божур, 250 кг цвят иглика и 500 кг стрък лечебен ранилист.
            На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана в разпределението на количествата е подал заявка за участие един билкозаготвител. Всяка друга фирма или физическо лице, непосочена в заповедта на Директора на РИОСВ - Монтана, което събира или изкупува  лечебни растения под режим извън разрешените квоти, периоди на събиране и посочени райони, подлежи на санкции, съгласно Закона за лечебните растения.

Categories: Актуално

25
Февруари
2015

Представители на РИОСВ – Монтана участваха в регионална среща по проект „Изграждане на капацитет и модели на участие на заинтересованите страни в управлението на ЗЗ от Натура 2000 в България”

          Представители на РИОСВ – Монтана участваха в регионална среща по проект „Изграждане на капацитет и модели на участие на заинтересованите страни в управлението на защитени зони от Натура 2000 в България”. Предложените модели практики за обществено участие в управлението ще бъдат пилотно тествани в три защитени зони – „Западен Балкан”, „Западни Родопи” и „Кочериново”.
          Основната цел на срещата бе да се информират заинтересованите страни  - представители на институции, училища, неправителствени организации и местни власти, които  да дадат своя принос в създаването на модел за гражданско участие в управлението на защитената зона от региона.
            На регионалната среща бе представено значението и приноса на Европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 за повишаване качеството на живота на хората. Дискутирани бяха ползите и ограниченията, възможните икономически дейности в зоните от Натура 2000.  Представени бяха възможностите за финансиране при природосъобразно ползване на територии, попадащи в рамките на Натура 2000, финансиране на управлението на Натура 2000. Обсъдени бяха целите на управление и възможните решения за постигане на устойчиво стопанисване на защитените зони.

23
Февруари
2015

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване водите на река Раковица

         На 20.02.2015 г. от тел. 112 на зеления телефон в РИОСВ – Монтана e постъпил сигнал за оцветяване водите на р. Раковица в лилаво в района на кв.”Раковица”, гр. Берковица. Експерти от екоинспекцията, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана  извършиха незабавна проверка на място в късния следобед.
         Направен е оглед на  река Раковица по протежението на ул.”Крайречна” до моста на ул.”Крайречна” и ул.„Чайка”, при което е установено, че водите на реката са оцветени в синьо-лилав цвят, без мътност.
          Взети са водни проби за физико-химичен анализ от  РЛ-Монтана при моста на кв. Раковица. Експресните анализи на водните проби по показатели „pH”, „разтворен кислород”  и „електропроводимост” са в норма за повърхностния воден обект.
         РИОСВ – Монтана ще информира за резултатите от направените допълнителни анализи на водните проби от РЛ - Монтана.

17
Февруари
2015

РИОСВ - Монтана предупреждава за възможна поява на опасни продукти в търговската мрежа с марка „KAPCI” – авторепаратурни продукти с наднормено съдържание на летливи органични съединения

          В РИОСВ - Монтана е получена информация от Комисията за защита на потребителите за възможно разпространяване в търговската мрежа на несъответстващи на изискванията продукти, попадащи в обхвата на Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г.). Като такива са посочени компонент на запълване в авторепаратурни спрейове (2K HS Filler 633, Kapci Grey Filler) и грунд жълт цвят № 805 (Kapci Coatings, Wash Primer 805 Yellow 1Kg Gross), с производител „Kapci”, Египет. Същите са със съдържание на  ЛОС над определената за такива продукти в българското законодателство норма от 420 g/l, което ги прави изключително опасни за околната среда.
           Обръщаме внимание на всички лица, пускащи на пазара и/или употребяващи продукти, попадащи в обхвата на горепосочената Наредба, че за разпространяване и употреба на несъответстващи на изискванията продукти виновните лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., включително ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или изтегляне от пазара на такива продукти.

Categories: Актуално

Важно съобщение!

Информираме Ви, че годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г. се подават в ИАОС в срок до 10 март 2015 г.

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Зелен телефон

096/300961 - за сигнали за замърсяване на околната среда

Предприети действия

Сигнали за корупция може да подавате на тел. 096/300961

Брояч на посещенията