• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
26
Януари
2015

2 февруари 2015 г. Световен ден на влажните зони

2 февруари 2015 г. Световен ден на влажните зони
Какво е Световният ден на влажните зони?
Всяка година на 2 февруари се чества Световния ден на влажните зони. Тази дата бележи подписването на Конвенцията за влажните зони в иранския град Рамсар през 1997 г. 
           Мотото на кампанията през 2015 г. е „ Влажните зони и нашето бъдеще”
Повече за Световния ден на влажните зони можете да намерите на официалната интернет страница на кампанията на адрес:

http://www.ramsar.org/activity/world-wetlands-day-2015
Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през цялата година или сезонно. Водата е основният фактор, от който зависят условията за живот на живеещите в тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра.
Естествените влажни зони са едни от най-скъпите природни богатства и най-продуктивните места на Земята. В тях се срещат редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.
Влажните зони, попадащи под защитата на Рамсарската конвенция в България са:
• Езеро Сребърна – в списъка от 1975 г., с площ 1 464 ха. Трансгранична влажна зона с Република Румъния „Сребърна – Йезерул Калараш” от 2013 г.;
• Комплекс „Ропотамо” – в списъка от 1975 г., с площ 5 500 ха;
• Атанасовско езеро – в списъка от 1984 г., с площ 1 404.3 ха;
• Дуранкулашко езеро – в списъка от 1984 г., с площ 350 ха;
• Шабленско езеро – в списъка от 1996 г., с площ 404 ха;
• Комплекс Беленски острови – в списъка от 2002 г., с площ 6 897.58 ха. Трансгранична влажна зона с Република Румъния „Комплекс Беленски острови – Сухая” от 2013 г.;
• Остров Ибиша – в списъка от 2002 г., с площ 372.19 ха. Трансгранична влажна зона с Република Румъния „Остров Ибиша – Бистрет” от 2013 г.;
• Поморийско езеро – в списъка от 2002 г., с площ 921.5 ха;
• Езеро Вая – в списъка от 2002 г., с площ 2 900 ха;
• Местността Пода – в списъка от 2002 г., с площ 306.63 ха;
• Карстов комплекс „Драгоманско блато” – в списъка от 2011 г., с площ 14 967 ха.
 

Categories: Актуално

20
Януари
2015

Обобщени данни от 39-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ - Монтана

           39-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на области Монтана и Видин се проведе в периода 17 – 18 януари 2015 г.
           Преброяването е извършено със съвместното участие на представител на   Националния Природонаучен музей към БАН и експерт от РИОСВ – Монтана. Обходен е язовир ”Огоста” и течението на река Дунав от с. Връв, обл. Видин до с. Долни Цибър, обл. Монтана.
          Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир „Огоста” е извършено в седем точки – устията на реките Бързия (при Боровци), Златица при (с. Калиманица) и Огоста (при църквата на с. Живовци), стената и гребната база на язовира, западната и източната страна на полуостров „Расника”.
           Наблюдавани са зеленоглава патица, голям гмурец, голям корморан, жълтокрака чайка, зимно бърне, речна чайка, лиска, голяма бяла чапла, качулата потапница и др.
           При 39-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици на яз.”Огоста” са наблюдавани 17 вида птици с обща численост 7 784 бр., което по численост и видово разнообразие е по-голямо с сравнение с 38-то преброяване, когато са наблюдавани 2009 бр. птици от 13 вида. 
         По поречието на река Дунав е извършено преброяване в 24 точки  - от с. Връв, обл. Видин до с. Долни Цибър, обл. Монтана. Наблюдавани са 13 вида птици с обща численост 1 905 броя, което е по-малко в сравнение с миналогодишното преброяване, когато са наблюдавани 15 вида птици с обща численост 7 884 броя. Като причина за по-малкия брой птици по видове и численост е гъстата мъгла по време на тазгодишното преброяване.
         Обобщените данни показват, че по време на 39-тото Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици са наблюдавани общо 9 689 птици от 17 вида, а през 2014 г. са наблюдавани 9 893 броя птици от 15 вида. Изводът  е, че броят на  видовете  и тяхната численост се запазва приблизително еднакъв в сравнение с предишни години.
 

Categories: Актуално

19
Януари
2015

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отправят покана за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“

 

      За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отправят покана за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“
        Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.
        Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.
         Краен срок за подаване на документите в ПУДООС, гр. София е 20.02.2015 г.

Покана за участие – общини и кметства
Покана за участие – учебни заведения

 

15
Януари
2015

39-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици ще се проведе в периода 17 – 18 януари 2015 г. на територията на област Монтана и област Видин

           Експерти от РИОСВ – Монтана ще вземат участие в 39-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на области Монтана и Видин в периода 17 – 18 януари 2015 г. 
          На територията на РИОСВ – Монтана ще се извърши преброяване по поречието на река Дунав от устието на река Тимок до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм и яз.”Огоста”.
         Преброяването в България се осъществява със съвместното участие на експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околната среда и водите, експерти от дирекция НП "Централен Балкан". В преброяването ще се включат и Природни паркове към Министерството на земеделието и храните, специалисти-орнитолози от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) и Националния природонаучен музей при БАН, специалисти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците, Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", други неправителствени организации и доброволци.
            Среднозимното преброяване се извършва по методика за мониторинг и е част от  Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Организирано е от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetlands International и е едно от най-масовите природозащитни събития. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.
 

Categories: Актуално

Важно съобщение!

Информираме Ви, че годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г. се подават в ИАОС в срок до 10 март 2015 г.

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Зелен телефон

096/300961 - за сигнали за замърсяване на околната среда

Предприети действия

Сигнали за корупция може да подавате на тел. 096/300961

Брояч на посещенията