• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
21
Април
2017

Експерти от РИОСВ – Монтана засадиха фиданки по повод Деня на Земята - 22 април

 

Експерти от РИОСВ – Монтана засадиха фиданки по повод Деня на Земята - 22 април.

Съвместно с ученици от Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана извършиха залесяване с 35 броя фиданки от дъб на терен в близост до обходния път на гр. Монтана – Е79. Участниците в събитието получиха тениски с логото „РИОСВ – Монтана“.

Денят на Земята - 22 април, е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. Идеята, която свързва хората на тази дата, е да се обединят в защита на околната среда.

Темата на кампанията през 2017 г. е „Повишаване на знанията за околната среда и климата“

Categories: Актуално

20
Април
2017

1 май 2017 г. е крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Монтана

РИОСВ – Монтана напомня, че крайния срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията /област Монтана и област Видин/ е до 1 май 2017 г.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД-361/ 09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите.

Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие. Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градинския и лозовия охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2017 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1 май 2017 г.

В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2017 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до 25 април 2017 г.

Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

12
Април
2017

Предстои анализ на пробите от Дунав за нефтопродукти

При проверка от експерти на РИОСВ- Монтана и БДДР-Плевен по сигнал за маслено петно по река Дунав в района на с. Арчар при 771 до 775 км е взета от Регионалната лаборатория - Монтана проба от повърхностните води на реката при 771,5 км. Резултатите от експресните анализи на място са: рН – 7,82 рН единици, разтворен кислород - 7,07 mg/dm3, електро-проводимост - 417 µS/см и температура - 15,40С, които са със стойности характерни за р. Дунав. Изследваните физикохимични елементи показват умерено качество на водите в реката. Предстои анализ на пробата и по показатели: нефтопродукти, общ азот, общ органичен въглерод от РЛ – Монтана.

Информацията за забелязаното на 11 април движещо се маслено петно по течението на р. Дунав е предоставена на Изпълнителните агенции „Проучване и поддържане на река Дунав” и "Морска администрация" за предприемане на действия по компетентност.

Categories: Актуално

11
Април
2017

РИОСВ-Монтана проверява сигнал за маслено петно в река Дунав

Екип от експерти на РИОСВ-Монтана, БДДР-Плевен и Регионалната лаборатория-Монтана проверява сигнал за маслено петно в река Дунав. Сигналът за забелязано петно от речен км 771 до речен км 775 на река Дунав, е подаден в 12.09 ч. на 11 април в РИОСВ-Монтана от дежурен служител „База гранични полицейски кораби - Видин“. Петното е с ниска плътност, разпокъсано, с ширина на около 150-200 м и се намира на 200 метра от брега.

Експертите от екипа ще извършат проверка и ще вземат проба от повърхностните води на река Дунав (в района на петното) след с. Арчар, обл. Видин.

Categories: Актуално

life2016

April 22 2017 Earth Day Clipart 

22 април 2017 г. Деня на Земята

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията