• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
29
Юли
2016

РИОСВ – Монтана незабавно провери за замърсяване на река Салашка

На „зеления“ телефон в РИОСВ – Монтана днес е постъпил сигнал за замърсяване водите на р. Салашка (ляв приток на р. Арчар), преминаваща през с. Вещица от дейността на Мандра в с. Дъбравка, община Белоградчик. За сигнала е уведомена и БДДР – Плевен.

Експерти на РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория на ИАОС в Монтана извършиха незабавна проверка. Констатирано е, че сигналът е основателен. Взети са водни проби за анализ. Дадено е предписание за почистване на пречиствателните съоръжения на мандрата с цел прекратяване на замърсяването. Ще бъдат предприети последващи действия от страна на РИОСВ – Монтана след получаване на резултатите от взетите водни проби.

Categories: Актуално

27
Юли
2016

До 31 декември 2016 г. всички бензиностанции трябва да са оборудвани със система, съответстваща на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП)

   Напомняме на операторите на бензиностанции, които все още не са оборудвали обектите си със система, съответстваща на Етап II на УБП при зареждане на моторните превозни средства, че крайният срок за привеждането им в съответствие с изискванията на Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16, обн., ДВ, бр. 75/1999г.), е 31.12.2016 г.

    Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се установява чрез проверка от лицата по чл. 14г, ал. 1 (председателят на Български институт по метрология /БИМ/ и оправомощени от председателя на БИМ лица), а операторите са задължени по чл. 14д, ал. 4 да водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, съгласно приложение № 8 от Наредба № 16.

        След 31.12.2016 г., при установяване на несъответствие с изискванията на Наредба № 16 законодателството предвижда на операторите да бъдат налагани имуществени санкции, съгласно чл. 34ж от Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ), и принудителни административни мерки, съгласно чл. 33а от ЗЧАВ.

Categories: Актуално

21
Юли
2016

РИОСВ – МОНТАНА ИНФОРМИРА, ЧЕ СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 2016

          Регистрацията за Европейската седмица на мобилността е отворена. През 2016 г. „Европейската седмица на мобилността“ се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, с мото на кампанията - „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.

        Европейската седмица на мобилността се провежда ежегодно в периода 16-22 септември, като се стреми към обединяване на усилията на общините и усилията на гражданите за налагане на един устойчив модел на предвижване в градовете.

       И тази година Европейската комисия насърчава популяризирането на темата за устойчива градска мобилност, не само сред местните власти, но и сред други заинтересовани страни, като приканва НПО-сектора, академичните институции, бизнеса, училищата, публични институции също да регистрират свои инициативи за насърчаване на екологосъобразни модели на придвижване.

         При регистриране на община, регистрацията да се направи както на български, така и на английски език. След одобрение на формулярите за участие от страна на националния координатор – МОСВ, участието на населеното място - кандидат ще бъде видимо в страницата на ЕСМ: http://www.mobilityweek.eu/2016-participants/?year=2016&country=BG

        Подробна информация за кампанията, включително линкове към регистрация, Харта на български език и помощни материали, вече са публикувани на интернет страницата на МОСВ на адрес http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=78.

              За участие в състезанието за голямата награда (призът Град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчив градски транспорт), е необходимо общините кандидати да са отговорили на 3-те критерия, посочени в Хартата за 2016 г., както и да я попълнят и изпратят сканирана по електронен път на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , или в оригинал по официална поща до Министерство на околната среда и водите (адрес: София 1000, бул. Мария Луиза 22).

         Отговорно лице по въпроси, свързани с Европейската седмица на мобилността е г-жа Мариела Григорова, национален координатор (тел. 02/ 940 6217).

Categories: Актуално

19
Юли
2016

ВАЖНО за кандидатите за финансиране по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВАЖНО за кандидатите за финансиране по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Информираме кандидатите, които кандидатстват по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020, че за издаване на необходимото становище или решение е необходимо да внасят в РИОСВ – Монтана:

1.Попълнено Уведомление за план/програма, съгласно образец – Уведомление за план, програма или проект.
2.Копие на бизнес-план, включващ настоящето състояние на стопанството и бъдещи предвиждания.
3.Актуална скица/и на имота/тите.
4. Документи, установяващи правото на собственост или ползване на имота/имотите.
5. Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект (при наличие на такова).

6. Допълнителна информация за природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови).

Categories: Актуално

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията