• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
04
Ноември
2015

Експерти на РИОСВ – Монтана провериха сигнал за мъртва риба по бреговете на р. Войнишка и оцветяване на реката в черно

       На 3 ноември 2015 г. експерти от РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория в Монтана извършиха незабавна проверка по подаден чрез телефон 112 сигнал за оцветяване в черно водите на река Войнишка в землището на с. Буковец, община Видин и твърдения за наличие на мъртва риба. Проверката е осъществена в присъствието на кмета на селото и подалия сигнала.

        Взети са две проби от повърхностните води на р. Войнишка – при моста на гр. Дунавци, на около 10 км по течението на реката от мястото посочено в сигнала и преди вливането на р. Войнишка в р. Дунав, както и при моста в с. Буковец от мястото, посочено в сигнала). При направения оглед на реката при моста в гр. Дунавци е установено, че водите й са оцветени в черно, мътни са, без мирис. Забелязана е образувана на места пяна по повърхността на водата и четири мъртви риби. Установено е, че при моста в с. Буковец цветът на водите в реката е черен, мътни са, но без мирис – там не е открита мъртва риба.

     Резултатите от измерените експресни показатели са следните:  при моста р. Войнишка в гр. Дунавци: рН – 8,28 рН единици, температура – 9,7оC, електропроводимост - 1415 μS/cm и разтворен кислород – 10,42 mg/ dm3;

- при моста р. Войнишка в с. Буковец (мястото посочено в сигнала). : рН – 8,16 рН единици, температура – 9,1оC, електропроводимост – 1263 μS/cm и разтворен кислород – 10,02 mg/ dm3.

Резултатите на измерените на място показатели "активна реакция" и "разтворен кислород" са в рамките на нормалните за типа на водния обект.

Предстои извършване на физико-химични анализи от РЛ в Монтана на взетата проба по следните показатели: рН, разтворен кислород, електропроводимост, БПК5, общ азот, нитритен азот, нитратен азот, азот амониев, ортофосфати, фосфор.

По информация от присъстващите при проверката кмет на с. Буковец и сигналоподател, към 11, 30 ч. на 3 ноември водите на реката са били черни като катран, имало е наличие на мъртва риба по бреговете, събирана в кофи. Сигналоподателят е изказал предположение, че замърсяването на реката е от изливането на утайка от цистерните за разпръскване на течен оборски тор от фирма „Феърплей“ АД, притежаваща кравеферма в землището на гр. Грамада и земеделските земи в околността на с. Буковец. При проверката на предпологаемото място на изливане на утайка от цистерните в река, приток на
р. Войнишка, водите на реката са чисти и бистри.

Categories: Актуално

02
Ноември
2015

Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015

Регистрирайте своята идея за дейности преди 6 ноември 2015 г.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.
Първото издание на ЕСНО през 2009 г. стартира благодарение на Програма LIFE+ на Европейския съюз. Всички досегашни издания, включително и тазгодишното седмо издание на ЕСНО, се провеждат под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор на ЕСНО за България е Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

 

Повече за новината прочетете тук:

Categories: Актуално

26
Октомври
2015

ЕКСПЕРТИТЕ ОТ РИОСВ - МОНТАНА ПРОВЕРИХА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 96 ОБЕКТА

ЕКСПЕРТИТЕ ОТ РИОСВ - МОНТАНА ПРОВЕРИХА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 96 ОБЕКТА

Експертите от РИОСВ - Монтана провериха през септември 96 обекта.
Извършени са 103 проверки. Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 5100 лв., съставен е един акт. Постъпилите суми от наложени санкции и наказателни постановления са 2 570,41 лв.

Акцент в контролната дейност на екоинспекцията в Монтана през септември са извършените проверки в изпълнение на годишния план за контролната дейност на РИОСВ – Монтана

През месеца са извършени дванадесет проверки по заповед на зам.- министъра на околната среда и водите на търговски обекти за пуснатите на пазара полимерни торбички.

През отчетния период са извършени седем комплексни проверки с цел установяване съответствието на осъществяваната дейност с нормативните изисквания по опазване на околната среда на следните обекти: МБАЛ „Св. Петка“ гр. Видин;"Ровотел стийл"ООД (площадка за ТДОЧЦМ и ЦР /център за
разкомплектоване/ на ИУМПС, ИУЕЕО) в гр. Видин, ЮПЗ; "Денис -2012"ЕООД (ЦР на ИУМПС), гр. Видин м. „Алимана“; „България флуорит“ ЕООД,гр. София, обект за добив и обогатяване на флуорит в гр. Чипровци; „С Авто“ЕООД – площадка за ИУМПС в гр. Берковица; МБАЛ – Берковица; „Булфлекс и Ко“ ООД – производство на флекс дискове в гр. Берковица. Докладите от комплексните проверки са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

На Зеления телефон са постъпили седем сигнала.

18
Септември
2015

Експертите на РИОСВ – Монтана провериха 53 обекта през месец август

        През месец август експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 61 проверки на 53 обекта в област Монтана и област Видин. Съставен е един акт, издадено е едно наказателно постановление в размер на 100 лв. Наложена е една санкция на стойност 615,91 лв. Дадени са девет предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Постъпилите суми от наложени санкции са 3 869,76 лв.

        Най-важните акценти в извършената месечна контролна дейност на РИОСВ – Монтана са изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ и проверки по изпълнение на предписания за чистота на речните легла и прилежащите територии на реките за нерегламентирани замърсявания с отпадъци.

          През отчетния период са извършени комплексни проверки за установяване съответствието на осъществяваната дейност с нормативните изисквания по опазване на околната среда на следните обекти: „Ломско пиво“ АД, гр. Лом – предприятие за производство и реализация на пиво и „Евролинеа“ ТМ“ ЕООД, гр. Берковица - производство на изделия от дървесина. Докладите от комплексните проверки са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

             През месец август в РИОСВ – Монтана са постъпили 13 сигнала. Те са за намерени птици в безпомощно състояние и замърсяване на водите. Подробна информация за извършените проверки по постъпилите сигнали e публикувана на интернет страницата на инспекцията – http://www.riosv-montana.com/jalbi/cat_view/59---/138-2015-.

Categories: Актуално

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията