• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
23
Август
2016

СЪОБЩЕНИЕ

На 30.08.2016 г. от 10,30 ч. в Информационния център на РИОСВ - Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4 , етаж 3, гр. Монтана, ще се проведе обучение за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016 г.

Обучението е в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG съфинансиран по Програмата.

По-подробна информация за Програма LIFE можете да получите на следния Интернет-адрес:http://ec.europa.eu/environment/life/

Кандидатстване по програма LIFE - покана 2016 г.

Страницата за кандидати по покана 2016 г. на програма LIFE се намира  тук

Важно е да се знае, кои могат да бъдат бенефициенти: Предложение може да се подава от всяко юридическо лице, регистрирано в Европейския съюз. Субекти, които участват в предложението могат да се разделят на три вида бенефициенти:

(1) публични органи – министерства, общини, регионални структури и др.;

(2) частни търговски организации - моля, имайте предвид , че така наречените " еднолични търговци " (т.е. организации, притежавани и експлоатирани от един индивид и когато няма правно разграничение между собственика и бизнеса ) се считат за физически лица и следователно не могат да участват като бенефициент;

3) частни нетърговски организации (включително НПО).

Кандидатите за финансиране по програма LIFE трябва да представят своите предложения, използвайки «eProposal» уеб базиран инструмент на разположение чрез LIFE уеб страницата.

За предложенията, включени в тази покана на Възложителя, отговорната институция е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ( EASME );

При изготвянето на предложението, кандидатите могат да се консултира със съответното LIFE НКЗ; пълния списък на имената и контактни адресите на националните / регионалните власти за програмата в държавите-членки могат да бъдат намерени на интернет страницата на LIFE в http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Поканите за 2016 г. се намират на адреси: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Документи за бенефициенти и връзки към публикации на програмата можете да намерите тук

Списък с лица за контакти се намира  тук

Categories: Актуално

19
Август
2016

РИОСВ – Монтана информира, че в раздел „Химични вещества“ в сайта на РИОСВ – Монтана е публикувана информация за извършване на същинска регистрация на вещества от най- ниската тонажна група (1-100 т/г)., съгласно разпоредбите на Регламент (EO) ) 1907/2006

РИОСВ – Монтана информира, че в раздел „Химични вещества“ в сайта на РИОСВ – Монтана е публикувана информация за извършване на същинска регистрация на вещества от най- ниската тонажна група (1-100 т/г)., съгласно разпоредбите на Регламент (EO) ) 1907/2006 (REACH).

Публикуван е Въпросник за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г. и Информационна брошура за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г.

Обръщаме внимание, че на сайта на Министерство на околната среда и водите в раздел Превантивна дейност/Химични вещества/REACH/REACH 2018 е публикувана подробна информация по темата - тук

Categories: Актуално

17
Август
2016

Водите на река Салаш при Вещица са в добро състояние, сочат резултатите от повторните проби

Eксперти от РИОСВ - Монтана и Регионална лаборатория - Монтана извършиха на 29.07.2016 г. проверка по сигнал за замърсяване водите на река Салаш в землището на с. Вещица, общ. Белоградчик, от дейността на мандра. Тя е собственост на СД „Лаф Велизаров и сие“ и се намира в с. Дъбравка.

Взети са четири водни проби от повърхностните води на реката при с. Вещица и от р. Дъбравка в землището на с. Дъбравка, както и от отпадъчните води на мандрата.

Дадено е предписание за почистване на пречиствателните съоръжения през периода на маловодието.

РИОСВ - Монтана извърши повторна проверка на 8 август. Взети са три водни проби. При повторното пробонабиране от повърхностните води на р. Салаш при с. Вещица не е установено оцветяване и неприятен мирис.

Резултатите от изпитването на отпадъчната вода от мандрата при двете пробонабирания по показателите, разписани в издаденото разрешително за заустване, са под индивидуалните емисионни ограничения.

При физико-химичния анализ на отпадъчните води от канализационната система на Белоградчик по показатели рН, неразтворени вещества, БПК5 и ХПК, разписани в издадено от БДДР – Плевен разрешително за заустване в р. Градска, е констатирано минимално превишение на БПК5.

Водите на реките Салаш и Дъбравка отговарят на стойностите за добро състояние на водата съгласно Наредба Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Categories: Актуално

16
Август
2016

ОТ РИОСВ – МОНТАНА СА ИЗДАДЕНИ 172 СТАНОВИЩА НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ПО ПОДМЯРКА 6.3 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.

За около месец Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Монтана издаде 172 становища на кандидатстващите по мярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони от област Монтана и област Видин.

Желаещите да кандидатстват за финансиране по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съгласуваха бизнес плановете си с РИОСВ – Монтана. Подпомагат се планове, представени от физически лица, еднолични търговци, ЕООД или ООД, регистрирани по Търговския закон, кооперации регистрирани по Закона за кооперациите.

Становищата на компетентния орган по околна среда РИОСВ – Монтана са за съответствие на режимите на защитените територии и защитените зони, въведени съответно със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Срокът за произнасяне със становище от РИОСВ – Монтана е 14 дни, с което се съгласува предвидената дейност по плана, съобразно допустимостта с екологичното законодателство. Всички бизнес планове се разгледаха с приоритет и в рамките на 5-6 дни след постъпване на преписките, заявителите на административната услуга получиха своя документ.

Целта на подмярката е икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства и предоставяне на финансова помощ, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Categories: Актуално

life2016

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията