• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
23
Януари
2017

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2016 г. е 10 март 2017 г.

Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

19
Януари
2017

Влезли в сила промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и срокове за привеждане в съответствие с новите разпоредби на ЗУО

Нови изисквания към лицата извършващи дейности с ИУМПС и ИУЕЕО

За извършване на дейност по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба се изисква разрешение за извършване на дейности с отпадъци (чл.35, ал. 2, т. 3)

Нови изсквания към БАНКОВИТЕ ГАРАНЦИИ

Въвеждат се банкови гаранции за извършване на дейности по третиране на ИУМПС и ИУЕЕО в размер на 15 000 лева и допълнително по 5 000 лева за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността (чл. 69, ал. 2). Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставят банкови гаранции по чл. 69, ал. 2, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

В срок до 03.04.2017 г. - 3-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер, съгласно чл. 69, ал. 2 (§65, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО). При неизпълнение на тази разпоредба, разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Размерът на банковите гаранции за разрешение за извършване на дейности с ОЧЦМ се намалява на 15 000 лв., а за всяка следваща площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността – размера не се променя (чл. 69, ал. 2).

В срок до 03.01.2018 г. - 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ представят подновена банкова гаранция в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лева за всяка следваща площадка (§65, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Банковата гаранция се издава в полза на министъра на околната среда и водите и се усвоява в случаите регламентирани в чл. 69, ал. 4.

Разрешение за дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕОО се отнема при непредставяне на продължена или подновена банкова гаранция минимум един месец преди изтичане срока на действието й (чл. 75, ал.1, т. 8).

Минимално необходими реквизити, които трябва да присъстват в банковите гаранции.

Дейности с ОЧЦМ

Разплащанията по сделки с ОЧЦМ към физически лица могат да се извършват по касов път - плащане в брой, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година. Всички останали разплащания по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път (чл. 38, ал. 4 и ал. 5).

Нови изсквания към площадките на които се извършват дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки в сила от 03.01.2019 г.

Допуска се извършването на дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда (чл. 38).

В срок до 03.01.2019 г. - 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II. Това не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 03.01.2019 г. - 24 месеца от влизането в сила на този закон. В този случай лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките в срок до 03.04.2019 г. В този случай когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компенетнтният орган изменя служебно разрешението, съответно регстрационният документ, като заличава площадката/ площадките съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изскванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал. 3 и ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗУО).

Към заявленията по чл. 69, ал. 1 и чл. 78, ал. 4 се прилагат: оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1, а за всички останали площадки – оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план и заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост.

Правата по издадените регистрационни документи или по откритата процедура по издаването им не може да се прехвърлят и/или преотстъпват. В случаите на правоприемство правата по регистрациония документ преминават върху правоприемника след писмено уведомяване на компетентния орган, който отразява служебно промяната чрез издаване на решение за изменение на регистрационния документ в срок 14 дни от датата на уведомяване за промяната чл.79, ал. 4.

Categories: Актуално

19
Януари
2017

РИОСВ – Монтана участва в кръгла маса за обществено и експертно обсъждане на предварително проучване на обектите на природното наследство в българо-румънския трансграничен регион и техния туристически потенциал

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва в кръгла маса в рамките на проект “Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничен регион Румъния – България“, изпълняван от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, финансиран чрез Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е фондация „Жива природа“ в гр. Калъраш.

Събитието се проведе на 17.01.2017 г. в гр. Враца в залата на хотел „Хемус“. На кръглата маса бяха презентирани добрите практики за разработване, управление и промоциране на защитеното природно наследство. Добрите практики са свързани с разработване, управление и промотиране на маршрути и дестинанации в екотуризма, както и с управление на защитени територии и обекти от Европейската мрежа Натура 2000 с фокус върху туризма.

Широко дискутирани бяха природни забележителности от област Монтана и област Видин, които да се предложат за включване при реализация на бъдещи екомаршрути.

Categories: Актуално

18
Януари
2017

Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ „За чиста околна среда – 2017 г.” на тема „Обичам природата - и аз участвам“

Стартира ежегодната Национална кампания на МОСВ

„За чиста околна среда – 2017 г.”

на тема „Обичам природата - и аз участвам“

Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси от цялата страна.

Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лева и се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Срокът за подаване на проектните предложения в ПУДООС е 17.02.2017 г. за държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси и 02.03.2017 г. за общини и кметства. Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 14.04.2017 г. на интернет страниците на МОСВ и на ПУДООС.

В класирането няма да бъдат включвани проекти, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2015 г. и 2016 г.

За повече информация и покана за участие, вижте следните приложения:

· Приложение 1 

· Приложение 2

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията