• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
27
Юни
2016

РИОСВ – Монтана напомня за забраната за паленето на стърнища, суха тревна растителност в земеделски земи, крайпътни сервитутни ивици и в горски фонд

       РИОСВ – Монтана напомня за забраната за паленето на стърнища, суха тревна растителност в земеделски земи, крайпътни сервитутни ивици и в горски фонд. Периодът от 01 април до 31 октомври 2016 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите.

       РИОСВ – Монтана изисква през пожароопасния сезон институциите да засилят контрола по недопускане паленето на стърнища и площи със суха трева и да не се допуска палене на огън в района на резерват ”Горната кория” в землището на гр. Берковица и резерват “Чупрене” в землището на община Чупрене и общ. Белоградчик.

         При дейности, извършвани в земеделски земи, горите и крайпътните ивици (в т.ч. и жътвената кампания) да се предприемат мерки за обезопасяване на селскостопанската техника с цел елиминиране на условията за възникване на пожари.

        При провеждане на традиционния празник на Балкана /в районите до двата резервата/ да се осъществява засилена охрана и недопускане на дейности, предизвикващи пожар. Паленето на стърнища и други растителни остатъци води до увреждане на хумусния слой на почвата.

Categories: Актуално

14
Юни
2016

РИОСВ – Монтана засилва контрола върху брането на липовия цвят

        РИОСВ – Монтана засилва контрола върху брането на липовия цвят на територията на област Монтана и област Видин. В момента тече усилена кампания по изкупуване на липов цвят. В тази връзка с цел опазване на липовите дървета от недобросъвестно унищожаване и увреждане и в съответствие с регламентите на Закона за лечебните растения и Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения РИОСВ – Монтана ще прилага строги мерки в случай на констатиране на законови нарушения.

    РИОСВ – Монтана напомня, че събирането на лечебни растения от естествените им находища, представляващо стопанска дейност се извършва въз основа на позволително съгласно чл. 22 от ЗЛР.

Задължения на кметовете на общините както и на Държавните горски стопанства е преди издаването на позволителни за събиране на билки от лечебни растения за стопанска цел да изискват представяне на копия от документа за регистрация на пунктовете. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и се регистрират в книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.

      В Закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физически лица в размер от 100 до 1000 лева, а за юридическите – имуществени санкции от 200 до 2500 лв.

Categories: Актуално

07
Юни
2016

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ЕКОЛОЗИТЕ И ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТИ МОНТАНА И ВИДИН

       Днес 07.06.2016 г. в конфе-рентната зала на хотел „Житомир“ в гр. Монтана се проведе работна среща с участието на еколозите и главните архитекти на общините от области Монтана и Видин. Основната тема на срещата бе „Текущи въпроси и проблеми при прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО“.

       На срещата бяха презентирани акцентите в превантивния контрол, процедурата по екологична оценка за планове и програми, процедурата по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения и обсъдени законодателните промени в Закона за опазване на околната среда.

       Дискутирани бяха проблеми при прилагане на екологичното законодателство, задълженията на общините и главните архитекти при одобряване на инвестиционните проекти. Основен акцент бе подобряване взаимодействието и комуникацията между общините и РИОСВ – Монтана.

Categories: Актуално

06
Юни
2016

Екипът на РИОСВ – Монтана се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

 

Екипът на РИОСВ – Монтана се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. Събрани бяха 15 чували с битови отпадъци в района на пътя до язовир „Огоста“, в близост до язовирната стена. Основните отпадъци бяха найлонови торбички, пластмасови бутилки и хартия.

Categories: Актуално

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията